Historie, visie & beleid

De Stichting Rotterdam is een protestants-christelijk stimuleringsfonds voor activiteiten op diaconaal en diaconaal-cultureel terrein, in 1955 opgericht door de heer drs. Hendricus Johannes Bonda (1898-1966). De heer Bonda doet in de jaren na de Tweede Wereldoorlog goede zaken met zijn bedrijf Provimi, producent van de veevoederkernen PROteïnen, VItaminen en MIneralen. In 1954 richt hij de holding Industriële Beleggingsmaatschappij Bonda-Rotterdam op. In het jaar erna volgt de Stichting Rotterdam, waarin de helft van de aandelen van de beleggingsmaatschappij wordt ondergebracht. Op 29 november 1955 passeert notaris Warmenhoven te Rotterdam de oprichtingsakte van de Stichting Rotterdam.

Waarom de stichting is opgericht

Bij alles wat de heer Bonda doet, spelen zijn geloof en de kerk een belangrijke rol. Regelmatig wordt hij zowel zakelijk als privé benaderd door instellingen en kerken met verzoeken om financiële ondersteuning. Daardoor ontstaat bij hem de gedachte om de behandeling van dergelijke verzoeken in een stichting onder te brengen. Twee overwegingen zijn daarbij belangrijk: de wens om een duidelijke structuur te hebben en de zorg voor continuïteit bij de behandeling van verzoeken om financiële hulp. Daarnaast is het de opvatting van de heer Bonda dat het geloof in de samenleving moet doorwerken. Door bijdragen te verstrekken aan protestants-christelijke activiteiten op kerkelijk en diaconaal terrein gaf hij gehoor aan die overtuiging.

In de notulen van 25 maart 1971, enkele jaren na het overlijden van de oprichter, wordt het volgende over de stichting en de oprichter gezegd:

De stichting (…) is uniek. Vrijwel nimmer vindt men, dat iemand bij zijn leven een zo belangrijk deel van zijn vermogen afzondert met de bestemming kerkelijk en maatschappelijk werk hiermee te dienen, en tevens zelf in bescheiden staat leeft. De stichting kan een zeer grote invloed ten goede uitoefenen.

Visie

De Stichting Rotterdam wil, naar de bedoeling van de oprichter, uitdrukkelijk een fonds van protestants-christelijke signatuur zijn. De Stichting Rotterdam verleent financiële bijdragen aan kerken, organisaties, instellingen of groepen die op diaconaal of cultureel terrein activiteiten ontplooien, gericht op de samenleving, niet beperkt tot de eigen groep, kerk of gemeenschap.

De overtuiging van waaruit het fonds werkt, werd door de stichter als volgt verwoord: 

Wij moeten als Christenen streven naar recht ten behoeve van de naaste. Elk mens moet zijn uiterste krachten inspannen om ongerechtigheid te voorkomen en om zijn door God gegeven opdracht te vervullen.

De Stichting Rotterdam verstrekt daarom graag een bijdrage aan activiteiten die in deze zin werkzaam willen zijn. Wel ziet zij zich genoodzaakt, mede op grond van haar statuten, zekere voorwaarden te stellen.

Beleid

De kern van het diaconale handelen is dienst aan de ander, het tegengaan van uitsluiting en het bevorderen van deelname aan de samenleving.
Stichting Rotterdam heeft daarom binnen haar beleid een aantal prioriteiten vastgesteld, zij vindt het van belang om bij te dragen aan:

  • Werk voor kwetsbare groepen zoals vluchtelingen, (ex-)gedetineerden, dak- en thuislozen en verslaafden.
  • De diaconale inzet van internationale- en migrantenkerken.
  • Inloophuizen en vergelijkbare initiatieven,
  • Schuld- en jobhulp, maaltijdprojecten, scholing of coaching vluchtelingen.
  • Culturele activiteiten, waarbij cultuur het instrument is ten behoeve van sociale inclusie.
  • Onderzoek naar en onderwijs over de diaconale praktijk door de Leerstoel Diaconaat aan de PThU.
  • Financiering van activiteiten buiten Nederland via een aantal vaste/langjarige partners.

In overleg met het secretariaat ingediende aanvragen die compleet worden ingediend worden besproken door het bestuur van Stichting Rotterdam. Het bestuur vergadert vier keer per jaar. Twee maal voor en twee maal na de zomer.

Belangrijkste kenmerken ondersteuningsbeleid

Stichting Rotterdam concentreert haar steun op diaconale activiteiten en verstrekt financiële steun aan;

Diaconaal werk onder kwetsbare groepen zoals vluchtelingen, (ex-) gedetineerden, dak- en thuislozen en verslaafden.

Type projecten of programma’s zijn o.m. inloophuizen en vergelijkbare initiatieven, schuld- en jobhulp, maaltijdprojecten, scholing of coaching vluchtelingen.

Diaconale inzet van migranten/internationale kerken.

Onderzoek naar en onderwijs over de diaconale praktijk door de Leerstoel Diaconaat aan de PThU.

Projecten en programma’s die door de stichting worden ondersteund hebben vooral als doel sociale inclusie en deelname aan de samenleving te bevorderen. De financiële steun betreft uitvoerende, hulpverlenende activiteiten vanuit een protestants-christelijke kerk of organisatie, of nadrukkelijk in de uitvoering gesteund door protestants-christelijke organisaties, waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Het merendeel van het budget wordt besteed in Nederland. De financiering van enkele buitenlandprojecten loopt via de Wereldraad van Kerken en via Kerk in Actie. De financiering door Stichting Rotterdam is voor het grootste deel gekoppeld aan programma’s of thema’s. Een kleiner deel van de financiering is gekoppeld aan (kortlopende) projecten. Enkele partnerorganisaties zullen in aanmerking komen voor organisatiefinanciering.

drs. Hendricus Johannes Bonda

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden