House of Hope

Stichting House of Hope is een buurtorganisatie met drie inloophuizen in Rotterdam-Zuid, in de wijken Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard.

Eengroot aantal bewoners van deze wijken leeft in armoede en eenzaamheid. Veel van hen kampen met werkloosheid, schulden en een onzekere huisvestingssituatie.

Ook zijn er in deze kinderrijke buurten veel gebroken relaties en één-ouder-gezinnen. In 2004 is House of Hope gestart als initiatief vanuit de International Christian Fellowship-gemeente in Rotterdam. Inmiddels is de organisatie gegroeid tot een community van 350 vrijwilligers en zestien betaalde medewerkers. House of Hope verzorgt sociaal, diaconaal en pastoraal werk voor de volle breedte van de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand. Wij willen de mensen, in de diverse wijken waar we actief zijn, vanuit naastenliefde dienen met laagdrempelige zorg en samenbindende activiteiten. We richten ons vooral op de moeilijk bereikbare groepen en degenen die vanwege complexe omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen.

Iedere dag kunnen wijkbewoners terecht in onze huiskamer-inloop voor een bakje koffie en een luisterend oor. Ook bezoeken wij mensen thuis. We zien mensen en hun talenten en stimuleren hen om te participeren als vrijwilliger en deel te worden van de ‘familie’. Zo zorgen we met en voor wijkbewoners voor….

Meer leven in de wijk!

Stichting House of Hope

Criminal Minded

Stichting Criminal Minded versterkt en ondersteunt jongeren en jongvolwassenen die op sociaal en/of maatschappelijk gebied in een achterstandspositie verkeren, en/of ondersteuning kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling, dit in de ruimste zin van het woord.

De opzet van het traject is om bij de jongeren los te woelen wat voor hen belangrijk is in het leven. Muziek vormt een middel om hiermee aan de slag te gaan. Daarnaast worden rolmodellen uitgenodigd die kunnen inspireren. De jongeren gaan zelf aan de slag om dromen te verbeelden en vaardigheden te versterken. In het boekje dat de jongeren krijgen staan hiervoor verschillende opdrachten.
Gedurende de acht bijeenkomsten zijn er drie inspiratie colleges. Er wordt gewerkt met een Dream board, rapteksten, beats, fotografie en het maken van een filmpje. Vaardigheden waarmee geoefend wordt zijn: een sollicitatiebrief schrijven, leren netwerken via social media (linkedin), plannen, verkennen en bespreken of een dansworkshop voorbereiden. Maar ook plannen en presenteren wordt geoefend. Ze praten over emoties en bespreken hoe je jezelf kunt ‘branden’ . Er worden portretfoto’s gemaakt en een electronic press kit en ook stellen ze een CV op.
Na het eten en het uitdelen van het boekje, nodigt één van de workshopleiders een student uit om te beatboxen, één van de workshopleiders start met rappen en iedereen lacht en beweegt mee.
  
De bijeenkomsten kennen een vaste opzet; aankomst, eten, elkaar ontmoeten, laatste nieuwtjes of ervaringen uitwisselen en daarna aan de slag met opdrachten. Allen hebben een boekje ontvangen waarin de opdrachten van de acht weken in terug te vinden zijn.
Kenmerkend voor de bijeenkomsten van de cursus is de ontspannen start met Surinaams eten. Een ontmoetingsplek en broedplaats van creativiteit voor gelijkgestemden die in al hun diversiteit kunnen halen en brengen. Een plek waar deelnemers in een veilige omgeving, vrij kunnen denken, experimenteren en exploreren.*

*Bron: participatief onderzoek Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling van de Hogeschool Utrecht

Criminal Minded

Netwerk Dak

Het plezier van het samen optrekken
Netwerk DAK bundelt 150 inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat in Nederland en België. Dat zijn grote organisaties met hulpverlening en zingeving zoals de Pauluskerk in Rotterdam en Stem de Stad in Haarlem, maar ook kleinere inloophuizen waar vrijwilligers een luisterend oor bieden zoals de Parasol in Ermelo of Wording in Hilversum. Lokale kerken zijn betrokken bij inloopcentra met vrijwilligers en bestuurders, met giften en door aandacht voor dit werk te vragen.

In een inloophuis komt iedereen binnen, vooral mensen die elders buiten de boot vallen: dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met psychische problemen, eenzame wijkbewoners, alleenstaande moeders. Er is altijd wat te beleven. Bezoekers werken mee zo veel als mogelijk, want wederkerigheid is verrijkend. De relatie tussen vrijwilligers en bezoekers staat centraal: het plezier en de rijkdom van het samen optrekken. Straatpastores en buurtpastores gaan naar de mensen toe. Zij bieden hulp die past, en blijven naast mensen staan, ook als er weinig of geen perspectief is op verbetering van hun situatie.

Netwerk DAK verbindt, versterkt en vertegenwoordig. Door bijeenkomsten leren straatpastores, buurtpastores en inloophuizen van nieuwe projecten. Netwerk DAK adviseert bij vrijwilligersbeleid, inkomsten en lokale samenwerking. Netwerk DAK stimuleert het meewerken van kwetsbare vrijwilligers, zodat zij hun talenten kunnen laten zien. Netwerk DAK werkt er aan dat kwetsbare mensen hun stem laten horen aan beleidsmakers. 

Met alle inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat samen zet Netwerk DAK zich in voor een samenleving waarin ieder mens telt en waarin ieders kwaliteiten gewaardeerd worden, ook van degenen die maatschappelijk niet mee tellen.

Netwerk Dak

Schuldhulpmaatje

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Die zonder te oordelen gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze Maatjes doen dat.
 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.
 
Danny was een succesvol artiest. Hij raakte zijn inkomen kwijt toen hij niet meer kon optreden en raakte flink in de schulden. “Ik heb jarenlang overal en nergens gewoond. Ik durfde me nergens in te schrijven, ik durfde niemand meer te vertrouwen.” Inmiddels heeft Danny weer een vast woonadres. “Via maatschappelijk werk kwam ik bij SchuldHulpMaatje. En toen kwam Bertine. Zij helpt me om op een rij te zetten wat ik moet doen en om de moed erin te houden. Ze laat me alles zelf doen en eigenlijk kan ik dat ook best. Ik heb de discipline weer teruggevonden. Dat geeft rust. Ik ben er nog lang niet, maar ik blijf positief. Ik wil bewijzen dat ik het kan.”
 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Naastenliefde is onze basis en het evangelie is onze inspiratiebron. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze SchuldHulpMaatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst.

Schuldhulpmaatje

Drugspastoraat Amsterdam

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens:

Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook de grondhouding van het  Drugspastoraat Amsterdam. Ze accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. Ze zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren zij samen hun band met God en medemens.

Het Drugspastoraat Amsterdam loopt belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. Ze staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben.
HetDrugspastoraat Amsterdam biedt niet zozeer directe hulp maar wijst eerder de weg naar de hulpverlening. Ze kennen de mogelijkheden in Amsterdam en bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Protestantse diaconie Amsterdam

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen ze dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat!

Stichting Gezinsbuddy

Stichting GezinsBuddy ondersteunt kwetsbare gezinnen. Het gaat om eenoudergezinnen die tijdelijk problemen ervaren en geen of een heel klein sociaal netwerk hebben. Een GezinsBuddy is een vrijwillige vertrouwenspersoon die samen met het gezin de situatie aanpakt. Het doel is om de stress te verminderen en het gezin het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan.

 
De stichting is gestart in 2018 en actief in Gemeente de Ronde Venen. Inmiddels zijn er 25 gezinnen aangemeld en hebben 35 vrijwilligers aangegeven dat ze iets willen bijdragen voor deze gezinnen. Ook wordt er gesproken met andere gemeenten om daar ook te starten met dit project.
 
Wat doet een GezinsBuddy in de praktijk? Dat is verschillend omdat de stress in ieder gezin ergens anders vandaan komt. Vaak heeft het te maken met financiën, wonen of kinderen. Het varieert van koffiedrinken en een verhaal aanhoren tot mee naar de rechtbank om tot steun te zijn. Van het halen van boodschappen tot het bellen met de gemeente over allerlei procedures. Van het koken van een maaltijd tot het plaatsen van een kachel.
 
We zien door deze tijdelijke interventie de stress afnemen en de zelfredzaamheid toenemen. De rol van de buddy kan dan veranderen naar vriendschap.

SKIN Rotterdam

SKIN-Rotterdam wil de naar schatting 200 christelijke internationale gemeenschappen in Rotterdam e.o. samen brengen en ondersteunen zodat zij een krachtige en positieve stem kunnen zijn in de samenleving .In 2021 hebben we door onze activiteiten contact gehad met meer dan 700 personen uit bijna 80 Christelijke Internationale gemeenschappen met een gezamenlijk indirect bereik van 20.000 personen. Stichting Rotterdam is betrokken bij de volgende projecten van SKIN-Rotterdam:

Krachtig Verbonden
In dit project willen we christelijke internationale gemeenschappen te versterken door middel van stimuleren, activeren en toerusten van voorgangers en (potentiële) leiders en het verbinden van de gemeenschappen met elkaar en met hun omgeving. Dit doen wij door:

  • Toegankelijke en duidelijke online informatie en nieuwsberichten en sociale media
  • Cursusprogramma voor de toerusting bijvoorbeeld over financieel- en kerkbeheer. 
  • Bijeenkomsten over actuele en/of relevante maatschappelijke onderwerpen.
  • Intervisie voor leiders van de gemeenschappen bijvoorbeeld over ethisch leiderschap
  • Individueel advies en begeleiding van de gemeenschappen, bijvoorbeeld over huisvesting van kerken, geluidsoverlast, werk, taal, schulden, gezondheid etc.
  • Netwerkbijeenkomsten tussen de christelijke internationale gemeenschappen onderling, met autochtone kerken en met maatschappelijke organisaties. 
  • Politiek en Maatschappelijke scholing bijvoorbeeld een verkiezingsdebat of excursies. 

Opvoeding & Ontwikkeling
Ouders en jongeren uit christelijke internationale gemeenschappen hebben te maken met verschillende normen en waarden waardoor kloven ontstaan tussen generaties en culturen. Sleutelfiguren uit de gemeenschappen krijgen training en intervisie in de opvoedingsvraagstukken die ze zien bij de mensen in hun gemeenschap. Daarnaast zijn er expertmeetings en open workshops rond opvoedingsvraagstukken. Onderwerpen zijn: gezagsverhoudingen in het gezin, sociale vaardigheden, seksualiteit en leefstijl, veiligheid, omgaan met geld, verantwoordelijkheid, druk en prestatie onder jongeren, zelfvertrouwen, gemeenschap en individu. Ook zijn activiteiten gericht op de ontwikkeling van de jongeren zelf.

SKIN-Rotterdam is daarnaast met partners actief in informeel taalonderwijs, arbeidsmarktparticipatie, armoede, gezondheid, wijkprojecten, discriminatie en racisme. Gedurende de coronapandemie was SKIN-Rotterdam actief in vaccinatievoorlichting en voedselhulp. Christelijke Internationale Gemeenschappen doen ook actief mee met Serve the City en Sint voor Kint acties van Samen010.

Stem in de Stad

Vroeger had Wim weinig begrip voor daklozen: “Ik vond dat het hun eigen schuld was. Daar kijk ik nu anders tegenaan. Je kunt er soms niets aan doen. Het is een samenloop van omstandigheden. Probeer iemand niet te veroordelen. Je kent het verhaal erachter niet. Het heeft voor mij verschil gemaakt dat mensen naar mij omgekeken hebben.” 

Wim  (58) is niet verslaafd of in de war. Toch leefde hij, nadat zijn huwelijk stuk liep, zes maanden op straat: “Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens dakloos zou worden. Ik kan nog steeds amper geloven dat ik dit heb meegemaakt.” Omdat hij niet verslaafd was en geen psychiatrisch patiënt, kwam hij niet in aanmerking voor hulp of nachtopvang. Dat was moeilijk.

Uiteindelijk kwam hij bij Stem in de Stad: “De straatpastor keek naar me om en zo kreeg ik voor een maand een plaatsje in de nachtopvang van het Leger des Heils. Die dertig dagen heb ik gebruikt om alles te regelen: postadres verzorgen, sociale uitkering aanvragen, kamer zoeken. Het is gelukt. Ik heb nu weer een dak boven mijn hoofd.”

Het Aanloopcentrum  is het kloppende hart van Stem in de Stad. 11 dagdelen, 7 dagen per week, is Stem in de Stad open en bieden totaal 65 vrijwilligers een kop koffie, een luisterend oor en hartelijkheid.  Het gaat om de ontmoeten van onze mede-stadsgenoot die eenzaam, ver van land en familie, thuisloos en soms huisloos is. Die problemen heeft of met zijn ziel onder de arm loopt. Sociale eenzaamheid komt op alle leeftijden voor, en in alle sociale lagen. Het ontmoeten bij Stem in de Stad gaat om echt menselijk contact tussen elkaar. Inclusie in plaats van afstandelijk en buitensluitend.  Bij Stem in de Stad zijn er sociale en medische spreekuren waar gasten terecht kunnen. Schuldhulpmaatje heeft een plek in huis en in het Nieuwe Wereldhuis kun je als vluchteling meedoen aan cursussen of aansluiten bij het Vrouwencafé. En drie keer per week is er een warme maaltijd voor wie dat nodig heeft. Meer dan 250 vrijwilligers dragen Stem in de Stad. Al meer dan dertig jaar.

Samen 010 en verbonden partners

Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de stad. Met elkaar zijn wij actief in vrijwilligersprojecten rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Mensen met weinig geld en weinig sociale contacten zijn in onze samenleving het meest kwetsbaar. Wij, Samen 010, geloven dat effectieve inzet van vrijwilligers een belangrijke aanvulling is op de professionele zorg. We creëren een leefbare samenleving door er te zijn voor degene die dat nodig heeft.

HiP Rotterdam en HiP Capelle
HiP biedt praktische hulp aan mensen die geen sociaal netwerk hebben en geen financiële middelen hebben om hulp in te kopen. Vrijwilligers vanuit verschillende kerken in Rotterdam en Capelle aan den IJssel staan graag klaar voor deze mensen. HiP brengt de hulpvrager en de hulpbieder bij elkaar.

Kerkplein
Kerkplein zet zich in voor een samenleving waarbij de mensen met een verstandelijke beperking niet aan de kant staan, maar gezien worden en ‘erbij’ horen. De activiteiten die we doen zijn zeer divers van aard o.a. excursies, vieringen, spel, knutselen en toneel.Kerkplein kijkt mee met de kerk naar de mogelijkheden die er zijn om wat voor elkaar te betekenen.

Serve the City Rotterdam
Serve the City Rotterdam zet Rotterdammers aan om naar elkaar om te zien d.m.v. twee grote acties per jaar:
De Hemelvaartsactie van Serve the City is een jaarlijkse diaconale actie rond Hemelvaart in verschillende gebieden in Rotterdam. Het doel van de Hemelvaartsactie is om christenen of kerken met elkaar te verbinden om zich samen voor hun omgeving in te zetten; de wijk te dienen, wijkbewoners te ontmoeten en zo het netwerk dat kerken met elkaar en de wijk hebben te versterken.

Voor de jaarlijkse benefietactie Sint voor Kintnodigen we kerken en andere groepen uit om sponsoracties te organiseren. Daarnaast werven aanvullend geld bij fondsen en bedrijven. Van de opbrengst geven we ouders met een minimum inkomen een bon van de speelgoedwinkel, zodat ze zelf een sinterklaascadeau kunnen kopen voor hun kinderen.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

This will close in 20 seconds