SKIN Rotterdam

SKIN-Rotterdam wil de naar schatting 200 christelijke internationale gemeenschappen in Rotterdam e.o. samen brengen en ondersteunen zodat zij een krachtige en positieve stem kunnen zijn in de samenleving. SKIN-Rotterdam doet dit door middel van verschillende projecten waaronder informeel taalonderwijs, arbeidsmarktparticipatie, armoede, gezondheid, verbinding in de wijk en discriminatie en racisme. We hebben een breed netwerk en werken zo veel mogelijk samen met verschillende partners. Stichting Rotterdam is betrokken bij twee projecten van SKIN-Rotterdam:

Krachtig Verbonden
In dit project willen we christelijke internationale gemeenschappen versterken door middel van stimuleren, activeren en toerusten van voorgangers en (potentiële) leiders en het verbinden van de gemeenschappen met elkaar en met hun omgeving. We vertrekken informatie via website, nieuwsberichten en sociale media; we geven cursussen bijvoorbeeld over financieel- en kerkbeheer; we houden bijeenkomsten over actuele en/of relevante maatschappelijke onderwerpen en we brengen leiders van de gemeenschappen samen voor uitwisseling en gesprek. Daarnaast geven we veel individueel advies en begeleiding bij vraagstukken van de gemeenschappen, bijvoorbeeld over huisvesting van kerken, geluidsoverlast, werk, taal, schulden, gezondheid etc. We bouwen bruggen door het organiseren van bijeenkomsten met de christelijke internationale gemeenschappen onderling, met autochtone kerken en met maatschappelijke organisaties en we doen aan politieke en maatschappelijke scholing rond verkiezingen en door middel van excursies.

Opvoeding & ontwikkeling

Ouders en jongeren uit christelijke internationale gemeenschappen hebben te maken met verschillende normen en waarden waardoor kloven ontstaan tussen generaties en culturen. Sleutelfiguren uit de gemeenschappen krijgen training en intervisie in de opvoedingsvraagstukken die ze zien bij de mensen in hun gemeenschap. Daarnaast zijn er expertmeetings en open workshops rond opvoedingsvraagstukken. Onderwerpen zijn: gezagsverhoudingen in het gezin, sociale vaardigheden, seksualiteit en leefstijl, veiligheid, omgaan met geld, verantwoordelijkheid, druk en prestatie onder jongeren, zelfvertrouwen, gemeenschap en individu. Ook zijn activiteiten gericht op de ontwikkeling van de jongeren zelf onder de naam SKIN-Young.


House of Hope

Stichting House of Hope is een buurtorganisatie met drie inloophuizen in Rotterdam-Zuid, in de wijken Tarwewijk, Katendrecht en Beverwaard.

Een groot aantal bewoners van deze wijken leeft in armoede en eenzaamheid. Veel van hen kampen met werkloosheid, schulden en een onzekere huisvestingssituatie.

Ook zijn er in deze kinderrijke buurten veel gebroken relaties en één-ouder-gezinnen. In 2004 is House of Hope gestart als initiatief vanuit de International Christian Fellowship-gemeente in Rotterdam. Inmiddels is de organisatie gegroeid tot een community van 300 vrijwilligers en 18 betaalde medewerkers.

House of Hope verzorgt sociaal, diaconaal en pastoraal werk

voor de volle breedte van de samenleving, ongeacht leeftijd, ras, cultuur, geloof of stand. Wij willen de mensen, in de diverse wijken waar we actief zijn, vanuit naastenliefde dienen met laagdrempelige zorg en samenbindende activiteiten. We richten ons vooral op de moeilijk bereikbare groepen en degenen die vanwege complexe omstandigheden tussen wal en schip dreigen te vallen.

Iedere dag kunnen wijkbewoners terecht in onze huiskamer-inloop voor een bakje koffie en een luisterend oor. Ook bezoeken wij mensen thuis. We zien mensen en hun talenten en stimuleren hen om te participeren als vrijwilliger en deel te worden van de ‘familie’. Zo zorgen we met en voor wijkbewoners voor….

Meer leven in de wijk!

House of Hope werkt aan de hand van vijf V’s:
We richten ons op het vinden van mensen die om allerlei redenen niet in beeld zijn en daardoor zorg mislopen.
Het verbinden van mensen richt zich op het tegengaan van eenzaamheid. Dat doen we o.a. door ons groepsaanbod en mensen thuis te bezoeken.
Versterken vindt vooral plaats door professionele hulp te bieden, maar het kan evengoed een voedselpakket of een klus in huis zijn.
Samen vieren we als buurtfamilie de mooie momenten van het leven. We vieren ook als mensen vrijwilligerswerk gaan doen en weer tot bloei komen.
Verdiepen krijgt vorm in pastoraat en toerusting, met aandacht voor zingevingsvragen, trauma’s en gebed.

Stichting House of Hope

Schuldhulpmaatje

Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Die zonder te oordelen gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze Maatjes doen dat.
 
In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.

SchuldHulpMaatje is actief in 160 gemeenten in Nederland

met ruim 3200 vrijwilligers die zo’n 10.000 hulpvragers per jaar ondersteunen zoals Dorota:

Ze kon alleen nog maar huilen, al deed ze tegenover de buitenwereld alsof er niets aan de hand was. Ondertussen groeiden de schulden van Dorota en had ze geen flauw idee hoe ze het tij moest keren. Totdat Maatje Nico in haar leven kwam.


De Poolse Dorota, nu 43, kwam jaren geleden naar Nederland omdat haar toenmalige vriend hier werkte en woonde. Ze vond al snel haar draai. Ze begon een eigen bedrijfje en had ook nog een baan in de Westlandse bloemenindustrie. Maar toen ging het mis en overkwam Dorota het een na het ander: haar relatie liep op de klippen, haar vader overleed, er werd bij haar ingebroken, ze kreeg een auto-ongeluk en werd ook nog werkloos. “Het was te veel voor me”, blikt ze terug. “Ik overzag het niet meer en had geen energie om me met geldzaken en administratie bezig te houden. Komt later wel, dacht ik. Bovendien, ik had er geen verstand van. Mijn vriend regelde die dingen altijd.”Maatje Nico werd Dorota’s rots in de branding. “Ik was zo dankbaar dat er hulp kwam”, zegt ze. “Ik kreeg het gevoel dat ik weer kon ademhalen. We begonnen met het openmaken van alle brieven en alles te ordenen. Ik had geen idee hoeveel schulden ik had. Alleen al bij de Belastingdienst bleken die te zijn opgelopen tot 80.000 euro.”. Al snel ontdekten ze dat deze schuld onterecht was omdat Dorota allang geen eigen bedrijf meer had. Door dit te bewijzen, bleef er uiteindelijk niets van deze schuld over. De andere schulden betaalde Dorota, die inmiddels via een uitzendbureau weer aan het werk was, beetje bij beetje af. De afdeling budgetbeheer van de gemeente hielp haar daarbij. Bijna drie jaar deed ze daarover, vanaf het begin gemotiveerd om de problemen die ze zelf had veroorzaakt ook zelf op te lossen.Dorota en Nico hebben nog steeds contact. Als er een ingewikkelde brief komt, pakken ze die nog samen op. Terugkijkend zou Dorota het liefst tegen iedereen die het maar horen wil willen zeggen: “Heb je geldproblemen? Trek aan de bel! Je hebt de neiging je te gaan isoleren, dat deed ik ook. Ik nam afstand van vrienden en sloot me op in huis. Doe dat juist niet, houd jezelf en anderen niet voor de gek. Praat erover!”

Meer ervaringsverhalen vind je op  www.schuldhulpmaatje.nl/ervaringsverhalen

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken in Nederland. Naastenliefde is onze basis en het evangelie is onze inspiratiebron. Iedereen die hulp nodig heeft bij financiële problemen, kan rekenen op de steun van onze SchuldHulpMaatjes. Ongeacht geloof, ras, geaardheid of afkomst. SchuldHulpmaatje helpt ook kerken om zelf preventief aandacht te besteden aan geldzorgen. Kijk voor tips op www.redjehetwel.nl

Drugspastoraat Amsterdam

Wat men er ook van mag vinden, het gebruik van drugs is een feit. Het kent vele achtergronden, vaak ongelukkige, zelfs tragische. De risico’s van het gebruik, met name van harddrugs, zijn bekend. De weg terug is moeilijk. Drugs, vaak gezocht als bevrijding, vragen de vrijheid als prijs. Toch blijven ze lokken. Ook blijven problemen ontstaan, voor de gebruikers, voor hun omgeving.

De meningen verschillen: over wat goed is voor de drugsgebruiker, over maatregelen tegen overlast, over het aanpakken van de drugshandel. Maar over één ding zijn we het eens:

Wie in nood is geraakt, moet hulp krijgen.
God houdt van iedere mens, wie of wat die ook is.

Zo luidt ook de grondhouding van het  Drugspastoraat Amsterdam.

Ze accepteren onze mensen zoals ze zijn en bewaken hun menselijke waardigheid, onvoorwaardelijk. Ze zoeken samen met hen naar zingeving in het bestaan. Met wie dit wil vieren zij samen hun band met God en medemens.

Het Drugspastoraat Amsterdam loopt belangeloos met hen mee op hun weg door het leven. Ze staan hen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben.
Het Drugspastoraat Amsterdam biedt niet zozeer directe hulp maar wijst eerder de weg naar de hulpverlening. Ze kennen de mogelijkheden in Amsterdam en bemiddelen waar mogelijk bij instanties en overheidsinstellingen.

Protestantse diaconie Amsterdam

De Protestantse Diaconie Amsterdam is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. De Diaconie staat in een traditie waarbinnen ‘meedoen en omzien naar elkaar’ centraal staat. Van oudsher kent de Diaconie stichtingen en hofjes voor de zorg aan ‘weduwen en wezen’. Tegenwoordig zijn we via leefgemeenschappen en diaconale centra aanwezig in verschillende Amsterdamse wijken. Samen met bewoners, wijkkerken en maatschappelijke partners richt de Diaconie zich primair op solidariteit met mensen en groepen die te maken hebben met sociale uitsluiting. Een belangrijk deel van het diaconale opbouwwerk bestaat uit het creëren en onderhouden van netwerken in buurten zodat mensen elkaar ontmoeten, zien en ondersteunen. Dat doen we in verschillende stadsdelen, onder andere via inloopochtenden en maaltijdgroepen voor buurtbewoners. Er zijn programma’s op het gebied van buurthulp, taalles en hulp bij financiën. En bij concrete nood wordt materiële hulp geboden.

Een voorbeeld daarvan is de Sociale Markt in Amsterdam Noord

waar wordt samengewerkt met de Voedselbank en het Leger des Heils. De Diaconie is daar ook actief op het gebied van democratisering, via het platform De Noordas. Dit is een community van buurtbewoners, diaconaal opbouwwerkers en andere betrokkenen die thema’s rond armoede, ongelijkheid, woningnood onder de aandacht van beleidsmakers brengen.

Naast het opbouwwerk heeft de Diaconie projecten gericht op doelgroepen, zoals het Straatpastoraat voor mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. En het Wereldhuis en educatieve boerderij de Meent voor ongedocumenteerde migranten. 
In het werk van de Diaconie is het zoeken naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid leidend. Dus mét en vóór bewoners en deelnemers, waarbij eigenaarschap en sociaal ondernemerschap worden aangemoedigd. 

HipHelpt

De overheid verwacht dat mensen steeds meer zelfredzaam zijn. Maar kwetsbare mensen krijgen dat lang niet altijd voor elkaar. Want wat als je ziek bent, in financiële nood zit of niemand in de buurt hebt om op terug te vallen?HipHelpt zorgt ervoor dat er dan tóch hulp komt:  www.hiphelpt.nl. Door heel Nederland vanuit 30 lokale stichtingen zetten ca. 3500 vrijwilligers vanuit kerken en wijken zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. Zij zijn gedreven door naastenliefde en geïnspireerd door het Evangelie. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun cultuur of religie. Niemand hoeft alleen te staan.Dankzij de unieke HipHelpt-app komen vrijwilligers snel

en eenvoudig in contact met mensen die hulp nodig hebben. Net als de app zoekt ook de helpdesk van HipHelpt altijd naar een match in de buurt. Zo komen vraag en aanbod bij elkaar én ontstaan er nieuwe contacten in de wijk of in de omgeving. Ook zien de vrijwilligers of er méér hulp nodig is, bijvoorbeeld omdat mensen eenzaam zijn of kampen met financiële problemen. Daarover kan William die sinds 2018 actief is voor HipHelpt en vele hulpvragers geholpen heeft veel vertellen: 

“Ik was altijd wel geïnteresseerd in vrijwilligerswerk, maar dan vooral in korte klusjes, zeg maar. HipHelpt is gemakkelijk in te plannen, omdat je het vaak in je eentje doet. En omdat ik mij voor bepaalde soorten hulpvragen heb aangemeld, zoals opruimen, tuinklussen en dergelijke, blijven de vragen wel komen. Ik heb een bureaufunctie bij de overheid. Daar help ik mensen, zeg maar, via de telefoon, of ik ken mensen huurtoeslag toe. Maar ik heb ook gewoon frisse lucht nodig en vind het dan ook fijn om met mijn handen te kunnen helpen. Dan zie ik dat er achter de voordeur ook veel eenzaamheid zit. Soms is dat door eigen toedoen, maar ook wel doordat de maatschappij best complex is. Ik kom ook mensen tegen die in de maatschappij tussen de raderen klem zijn komen zitten. Dat is niet fijn. Het doet goed als je impact kunnen hebben op de omstandigheden van een ander.

Ook help ik iemand die dicht bij mij in de buurt woont. Haar voortuintje ziet er netjes uit, maar in huis is het een ander verhaal. Toen ik bij haar op zolder kwam, leek het in 30 jaar niet te zijn aangeraakt. Daar moet nog heel wat van weggedaan worden. Ze is een beetje vergeetachtig, een beetje verward, maar ze is wel dankbaar voor wat ik voor haar kan doen. Haar schuur moet ook opgeruimd worden, en misschien ga ik haar achtertuintje ook nog een keer snoeien. Zo rol ik van het een in het ander. Ik heb zelf een gezin, en vindt het belangrijk naast het werk niet alleen op het gezin gefocust te zijn. Natuurlijk levert dat thuis ook wel gesprekken hierover op. Gelukkig staat mijn vrouw er wel achter wat ik aan vrijwilligerswerk doe, omdat het gewoon is wie Ik ben. Maar het blijft een kwestie van gewoon goed plannen, hè?” 

HipHelpt wil graag komende jaren actief zijn in meer gemeenten in Nederland zodat ze met nog meer kerken en vrijwilligers mensen die er alleen voor staan laagdrempelig kan verbinden. Een helpende hand  aaneen hulpvrager zorgt voor een mooie ontmoeting, veelal in de directe omgeving van de hulpbieder. Kijk of we al actief zijn in jouw omgeving op https://hiphelpt.nl/locaties

De Bakkerij Leiden

Diaconaal Centrum De Bakkerij vormt al bijna 600 jaar een plek van hulp in de binnenstad van Leiden. In de huidige vorm heeft het diaconaal centrum een oecumenisch karakter door de samenwerking van Protestantse en Rooms Katholieke kerk. In de Middeleeuwen kon je bij de Armenbakkerij met een broodmunt terecht om brood en turf te krijgen, en eeuwen later werden ook 2000 porties soep per dag aan vluchtelingen verstrekt.

Ook vandaag de dag komen er mensen met een hulpvraag, mensen die niet meer rond kunnen komen, advies nodig hebben, een financiële overbrugging, onderdak of tijdelijke ondersteuning van leefkosten. Deze individuele hulp vormt het hart van ons werk.

‘Helpen waar geen helper is’.

Naast vaste pijlers van het maatschappelijk project M25 voor middelbare scholieren en maatjesproject ‘Oma Gaat op Stap’ voor eenzame ouderen initiëren we projecthulp en inzamelingen voor actuele noden: Zoals voorzieningen voor maaltijden, ontmoeting en financiële begeleiding voor mensen in energie-armoede. We lobbyen voor tandzorg, opvang en medische zorg voor ongedocumenteerden. We bieden i.s.m. de kerken van Leiden onderdak aan ruim vijftien mensen die in Ter Apel asiel hebben aangevraagd doch niet door het Rijk onderdak kunnen worden gebracht wegens onvoldoende voorzieningen.

In en voor de stad organiseren we jaarlijks de VredesOntmoeting en de Ontmoetingsmaaltijd, een maaltijd waar ca 200 mensen uit alle rangen en standen, van burgemeester tot dakloos of ongedocumenteerd samen eten. 


In ons diaconale pand huisvesten we ca 20 maatschappelijke organisaties met wie we nauw samenwerken; o.a. Vluchtelingenwerk, Leids Steunloket Migranten, Adviesraad WMO, Stichting Urgente Noden, Present en Voor Elkaar Leiden. Dit bevordert snelle samenwerking rondom hulpvragen en maakt dat De Bakkerij vaak kraamkamer is van nieuwe sociale initiatieven of projecten. Eén van onze nieuwste samenwerkingen is die met Buurtbuik. Wekelijks is er in De Bakkerij op zondag een gratis driegangenmaaltijd van ‘gered voedsel’ dat anders weggegooid zou worden.

Samen 010 en verbonden partners

Rotterdam is een stad waar de nood van veel mensen ongekend hoog is. Stichting Samen 010 is een organisatie waarbij kerken en vrijwilligers samen optrekken en zich inzetten voor de bewoners van Rotterdam die zichzelf niet of moeilijk kunnen redden. Met elkaar worden er vrijwilligersprojecten opgezet en uitgevoerd rondom zorg, armoede en sociaal isolement. Wij werken vanuit een christelijke visie waarbij we ernaar streven compassie en naastenliefde te vertalen naar de praktijk. Dit wordt gedaan door mensen te ondersteunen die niet op eigen kracht aan de samenleving kunnen deelnemen. 

Hieronder stellen wij enkele voorbeeldprojecten voor waarbij de visie van Samen 010 duidelijk wordt:

Veel Rotterdamse kinderen groeien op in armoede. Met het project Geld & Gezin proberen we daar verandering in te brengen. Goed getrainde vrijwilligers helpen gezinnen met financiële problemen door samen de thuisadministratie op orde te krijgen. De vrijwilliger biedt het gezin sociale en praktische ondersteuning zodat het gezin weer financieel zelfredzaam is en heeft daarbij speciaal oog voor de situatie van de kinderen.

In Logeerhuis De Buren kunnen mensen terecht om in een huiselijke omgeving te herstellen na ziekte en/of opname in een ziekenhuis. Daarnaast verblijven er mensen met een chronische ziekte van wie de mantelzorger even een pauze nodig heeft.

Motto is een project voor thuiswonende ouderen die behoefte hebben aan een iemand die echt naar ze luistert, iemand die ruimte geeft aan hun verhaal en luistert met compassie. Vrijwilligers van Motto zijn betrokken en deskundig om betekenisvolle gesprekken te voeren met ouderen die daar behoefte aan hebben.

Serve the City Rotterdam zet Rotterdammers aan om naar elkaar om te zien d.m.v. twee grote acties per jaar:
De Hemelvaartsactie van Serve the City is een jaarlijkse diaconale actie rond Hemelvaart in verschillende gebieden in Rotterdam. Het doel van de Hemelvaartsactie is om christenen of kerken met elkaar te verbinden om zich samen voor hun omgeving in te zetten; de wijk te dienen, wijkbewoners te ontmoeten en zo het netwerk dat kerken met elkaar en de wijk hebben te versterken.

Voor de jaarlijkse benefietactie Sint voor Kint nodigen we kerken en andere groepen uit om sponsoracties te organiseren. Daarnaast werven aanvullend geld bij fondsen en bedrijven. Van de opbrengst geven we ouders met een minimum inkomen een bon van de speelgoedwinkel, zodat ze zelf een sinterklaascadeau kunnen kopen voor hun kinderen.

De vrijwilligers van de Energiebank Rotterdam helpen mensen met een krappe beurs bij energiebesparing. Met eenvoudige bespaarproducten en inzichtelijke tips is het mogelijk het energieverbruik omlaag te krijgen. Dat is mogelijk voor individuele huishoudens of een groep mensen zoals gemeenteleden van een kerk. Op deze manier kan iedereen bijdragen aan een duurzame en leefbare wereld. 

Het Odensehuis Rotterdam is een gezellig inloophuis voor iedereen die te maken heeft met geheugenklachten, alzheimer of beginnende dementie. Het gaat daarbij om de persoon zelf én om de mensen om diegene heen, denk aan de partner, mantelzorger, familie en vrienden.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden