ANBI gegevens

Bestuur

de heer drs. R.J. Rijnbende, voorzitter
de heer prof. dr. H. Noordegraaf, 1e secretaris
mevrouw M. Bonda, 2e secretaris
de heer W.P. de Pater RA, penningmeester
mevrouw drs. E. van Weelden
de heer drs. H.J. van Weelden 
mevrouw drs. M.A. Grant
mevrouw dr. F. Stark

Accountants

Baker Tilly

Financiële administratie

MooreDRV

Postadres

Postbus 255, 3300 AG  DORDRECHT.

Voor contactgegevens klik hier.

Doelstelling

In de huidige statuten (2018) van de stichting staat:

“De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan kerken en instellingen op protestants-christelijke grondslag die activiteiten op diaconaal terrein verrichten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Beleid

Stichting Rotterdam verstrekt financiële steun aan protestants-christelijke organisaties voor activiteiten of projecten die een bijdrage leveren aan de oplossing van sociale problemen.

Alleen uitvoerende, hulpverlenende activiteiten vanuit een protestants-christelijke organisatie, of nadrukkelijk in de uitvoering gesteund door protestants-christelijke organisaties, waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zullen worden gesteund. Daarbij is het van belang dat de activiteiten waar mogelijk innovatieve elementen bevatten en te allen tijde ‘social inclusion’ bevorderen. 

Het standaardformulier Publicatieplicht ANBI Vermogensfondsen 2022

Dit formulier over 2022 is hier te downloaden.

Bestuursverslag

Dit verslag over 2022 is hier te downloaden.

Planning 2024

Voor 2024 heeft stichting Rotterdam het voornemen om circa 1,5 miljoen euro te besteden aan voornoemde doelstelling.

Beloningsbeleid

In de huidige statuten (2018)​ van de stichting staat hierover: ‘

“De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte hiervan wordt door het bestuur vastgesteld. Alle aan de bestuursleden betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.”

Kamer van Koophandel – RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 41126304

RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 801279513

FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland

Het bestuur van de Stichting Rotterdam verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring Naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden