Disclaimer

Hoewel Stichting Rotterdam ernaar streeft nauwkeurige en geschikte informatie te leveren, kunnen er onbedoelde technische/feitelijke onnauwkeurigheden en typografische fouten voorkomen op deze website of in door ons verzonden e-mail, faxen en brieven. Stuur ons s.v.p. een e-mail bij het constateren hiervan.

De informatie verzonden met e-mail en/of brief is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van informatie vervat in onze e-mail en/of brief aan derden is niet toegestaan. De verzender (de persoon en/of de stichting) staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail of brief, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de inhoud van deze website.

Stichting Rotterdam staat niet in voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, grafische voorstellingen, links of andere bestanddelen die de site bevat en Stichting Rotterdam wijst uitdrukkelijk de aansprakelijkheid voor fouten of omissies in die gegevens van de hand.

Stichting Rotterdam verbindt zich niet tot actualisering van de informatie die de site bevat.

Stichting Rotterdam wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand voor het gebruik of de interpretatie door anderen van informatie op de site.

Beslissingen gebaseerd op de informatie op deze site zijn uitsluitend voor verantwoordelijkheid van de bezoeker, en in ruil voor het gebruik van de site stemt de bezoeker ermee in Stichting Rotterdam te vrijwaren tegen schadeclaims die voortvloeien uit beslissingen die de bezoeker op basis van die informatie neemt.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden