Aanvragen, rapportages en betalingen

Toekenningsbeleid

Stichting Rotterdam is een stimuleringsfonds. Ze concentreert haar steun op diaconale activiteiten van een beperkt aantal organisaties, op een beperkt aantal terreinen en verstrekt in Nederland uitsluitend financiële steun aan;

  1. Diaconaal werk voor met name vluchtelingen, (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen en verslaafden (in grote steden in Nederland).
  2. Migrantenkerken
  3. Inloophuizen en vergelijkbare initiatieven
  4. Culturele activiteiten (waarbij cultuur het instrument is ten behoeve van sociale inclusie)

Alleen uitvoerende, hulpverlenende activiteiten vanuit een protestants-christelijke organisatie, of nadrukkelijk in de uitvoering gesteund door protestants-christelijke organisaties, waarbij vrijwilligers een belangrijke rol spelen, zullen worden gesteund. Daarbij is het van belang dat de activiteiten waar mogelijk innovatieve elementen bevatten en te allen tijde ‘social inclusion’ bevorderen. 

Stichting Rotterdam geeft er de voorkeur aan om -indien die er is- steunvragen van de landelijke/overkoepelende entiteit te ontvangen, niet van aangesloten lokale/uitvoerende entiteiten. Bijzondere situaties kunnen reden zijn voor een uitzondering op dit punt. Enkel complete aanvragen die met instemming van het secretariaat van Stichting Rotterdam zijn ingediend worden voorgelegd aan het bestuur.

Stichting Rotterdam concentreert haar financiële bijdragen buiten Nederland volledig op projecten die via Kerk in Actie te Utrecht en de World Council of Churches te Genève zullen worden gesteund. 

Nadrukkelijk uitgesloten van financiële steun door stichting Rotterdam (in binnen- en buitenland) zijn:

  • aankoop, restauratie, verbouw of nieuwbouw van onroerende en roerende goederen
  • festiviteiten, deelname aan en/of organiseren van symposia, congressen, conferenties en dergelijke
  • uitgave van boeken, bouw van websites of de productie van films en dergelijke
  • (wetenschappelijk) onderzoek

Toekenningsvoorwaarden

Procedure van behandeling van aanvragen

In dit document staan de spelregels voor het doen van een aanvraag bij Stichting Rotterdam.

Uiteraard dient uw aanvraag van uw directe contactgegevens te zijn voorzien (mail adres en het nummer van uw mobiele telefoon).

Aanvragen die per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, zoals hierboven beschreven, worden ook niet in behandeling genomen en u ontvangt dan ook geen reactie op uw aanvraag.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

This will close in 20 seconds