Aanvragen, rapportages en betalingen

In dit document staan richtlijnen en handvatten voor het doen van een aanvraag bij Stichting Rotterdam. Uiteraard dient uw aanvraag van uw directe contactgegevens te zijn voorzien (mail adres en het nummer van uw mobiele telefoon).

Enkel complete aanvragen die met instemming van het secretariaat van Stichting Rotterdam zijn ingediend worden voorgelegd aan het bestuur.

Aanvragen die per gewone post (op papier) worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Aanvragen die naar onze mening niet voldoen aan de algemene richtlijnen en criteria, zoals hierboven beschreven, worden ook niet in behandeling genomen en u ontvangt dan ook geen reactie op uw aanvraag.

Het bestuur en het secretariaat kunnen een organisatie uitnodigen een aanvraag in te dienen. Een uitnodiging tot het indienen van een complete aanvraag is op geen enkele wijze een (vorm van) toezegging doch slechts de weg naar een beoordeling en beslissing door het bestuur van Stichting Rotterdam.

Toekenningsbeleid

Stichting Rotterdam is een stimuleringsfonds. Ze concentreert haar steun op diaconale activiteiten van een beperkt aantal organisaties, op een beperkt aantal terreinen:

 1. Internationale- en migrantenkerken
 2. Inloophuizen (en vergelijkbare initiatieven)
 3. Diaconaal werk  gemarginaliseerde groepen (zoals vluchtelingen, (ex)gedetineerden, dak- en thuislozen en verslaafden).
 4. Culturele activiteiten (waarbij cultuur het instrument is ten behoeve van sociale inclusie)

én verstrekt uitsluitend financiële steun aan:

 1. Uitvoerende, hulpverlenende activiteiten vanuit de protestants-christelijke identiteit*.
 2. Indien een landelijke koepel aanwezig heeft het de voorkeur om eventuele financiële ondersteuning van activiteiten via de overkoepelende entiteit te laten verlopen**.
 3. Enkel aan in Nederland gevestigde stichtingen die activiteiten uitvoeren in Nederland***.

Nadrukkelijk uitgesloten van financiële steun door stichting Rotterdam zijn:

 • Investeringen in roerende en onroerende zaken zoals aankoop, restauratie, verbouw of nieuwbouw
 • Festiviteiten zoals symposia, congressen, conferenties en dergelijke, zowel de deelname aan als het organiseren van.
 • Publicaties zoals uitgave van boeken, bouw van websites of de productie van films en dergelijke
 • Wetenschappelijk onderzoek alsmede andere vormen van onderzoek.
 • Activiteiten buiten de Nederlandse landsgrenzen en aanvragen door in het buitenland gevestigde organisaties.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden