Privacy- en cookieverklaring

De website www.stichtingrotterdam.nl maakt alleen gebruik van functionele ‘cookies’, die geen persoonlijke gegevens opslaan maar wel nodig zijn voor de juiste werking van de website.

Via www.stichtingrotterdam.nl (hierna de “website”), een website van Stichting Rotterdam (hierna ook “wij”), kunnen er persoonsgegevens ontvangen worden. Wij respecteren de privacy van de gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de eventuele persoonlijke informatie die wij van u ontvangen wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om alle ontvangen gegevens en dus ook persoonsgegevens, te beschermen en dat ook vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verplaatsen, de verwerking te beperken of indien mogelijk te verwijderen.

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij stellen u hiervan enkel op de hoogte door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wij verwerken mogelijk persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het in behandeling nemen en verwerken van een donatieaanvraag, alsmede alle daaruit voortvloeiende handelingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze gegevens aan ons verstrekt heeft middels het doen van een aanvraag, rapportage, betaalverzoek of enige andere wijze van interactie over een (concept)aanvraag.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking voordat u uw toestemming introk.

Wij verwerken c.q. slaan de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Andere door u verstrekte (ongevraagde) persoonlijke informatie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens tenminste zolang wij de gegevens wettelijk gezien kunnen dan wel moeten bewaren. Gegevens die u ons toezendt ter aanvraag van donatie bewaren wij tenminste zo lang als nodig is om uw vraag, verzoek of feedback volledig af te handelen of indien dit langer is de wettelijke bewaartermijn.

Alle persoonsgegevens die op deze site worden verzameld zullen wij vertrouwelijk behandelen.


Wij zullen persoonsgegevens niet op een andere manier openbaar maken tenzij u daarvoor toestemming heeft gegeven, of wij dit op basis van de wet mogen of moeten. Alle (persoons)gegevens die via e-mail worden ontvangen voor een (donatie) aanvraag kunnen worden gebruikt om -zonder vooroverleg en zonder oplegging van vertrouwelijkheid- aan derden advies te vragen inzake alle verstrekte projectgegevens.

De informatie die u geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.
Wanneer dit nodig is om onze diensten te kunnen leveren, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan onze (ICT-)dienstverleners. 

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze Website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of indien mogelijk te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Stichting Rotterdam behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze Website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u verder, na het lezen van deze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Stichting Rotterdam – postbus@stichtingrotterdam.nl – +31 78 635 22 22

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in februari 2024.

Share

Short link to this page:
https://stichtingrotterdam.nl/


Facebook


Twitter


LinkedIn

Dit zal sluiten in 20 seconden