ANBI gegevens

Bestuur

de heer drs. R.J. Rijnbende, voorzitter
mevrouw A.C. Pak, 1e secretaris
mevrouw M. Bonda, 2e secretaris
de heer W.P. de Pater RA, penningmeester
mevrouw drs. E. van Weelden
de heer drs. H.J. van Weelden
de heer prof. dr. H. Noordegraaf
mevrouw drs. M.A. Grant


Accountants

Baker Tilly Berk


Financiële administratie

DRV accountants en adviseurs


Adres

Kuipershaven 169 - Postbus 255, 3300 AG  DORDRECHT.

Voor contactgegevens klik hier.


Doelstelling

In de statuten van de stichting staat:

a. De stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun aan kerken en instellingen op protestants-christelijke grondslag die, bij voorkeur in Nederland, activiteiten op sociaal en/of cultureel terrein verrichten.

b. De stichting kan eveneens financiële steun verlenen aan oecumenische samenwerkingsverbanden van onder a. bedoelde kerken, alsmede aan instellingen, waarbij de onder a. bedoelde kerken en instellingen daadwerkelijk betrokken zijn of worden.

c. De stichting kan voorts financiële steun verlenen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek op de onder a. genoemde terreinen.


Beleid

Stichting Rotterdam verstrekt financiële steun aan protestants-christelijke organisaties voor activiteiten of projecten die een bijdrage leveren aan de oplossing van sociale problemen.


Financieel overzicht 2016

De staat van baten en lasten over 2016 met een toelichting is hier te downloaden.


Planning 2017

Voor 2017 heeft stichting Rotterdam het voornemen om circa 1.000.000 euro te besteden aan voornoemde doelstelling. 


Kamer van Koophandel - RSIN

Kamer van Koophandel dossiernummer 41126304

RSIN (Rechtspersoon Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) 801279513